Casa Verde

Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit Programul "Casa Verde" va fi operațional, iar persoanele fizice își pot depune dosarele de finanțare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș pe strada Podeni nr. 10.

Conform articolului 12 din Ordinul 950/2010 dosarul de finanțare va cuprinde:
a) cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în original;
b) declaraȚie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completată și semnată de către solicitant, în original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului; (legalizată)
d) extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizație de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcție, valabile la data depunerii;
e) certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul;
f) adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, în original;
g) un plic pe care se va completa numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum și sesiunea de depunere.

Program de preluare a dosarelor:
Luni - Joi: 09 - 16
Vineri: 09 - 12,30
Persoane responsabile :
Ioana Baciu
Rus - Pop Ana - Maria

Informațiile oficiale privind modul de derulare a acestui program, vor fi publicate în permanență pe paginile web ale Ministerului Mediului și Pădurilor, www.mmediu.ro, Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, www.anpm.ro.

Ghid de finantare "Casa Verde"
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș