Indrumare acorduri

Nr.3605/30.06.2010
Către: S.C. AZOMUREȘ S.A., Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 300, tel: 0265253700, fax:0265252627
Referitor la: solicitarea acordului de mediu pentru Închidere și ecologizare iaz batal
                                                                                                    
Urmare evaluării solicitării înregistrate la APM Mureș cu nr. 3605/28.05.2010 și a completărilor ulterioare, în vederea emiterii acordului de mediu pentru Închidere și ecologizare iaz batal de pe amplasamentul din Sîncraiu de Mureș f.nr., jud. Mureș și luând în considerare încadrarea proiectului la pct. 9 - Depozit de deșeuri periculoase și la pct. 22 din Anexa nr. 1 la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul se supune obligatoriu evaluării impactului asupra mediului. Studiul va fi efectuat de o persoană fizică sau juridică atestată conform prevederilor legale.
 Raportul la studiul de evaluare va fi întocmit în conformitate cu prevederile O. M. nr.863/2002, anexa nr. 2 partea a II a, și va cuprinde:

 1. Informații generale:
 2. despre titularul proiectului, denumirea proiectului, descrierea proiectului și a etapelor acestuia, durata realizării lucrărilor;
 3. informații despre materialele necesare, cantități;
 4. informații despre resursele energetice necesare, cantități, furnizori;
 5. informații despre reglementările/documentele existente privnd planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului
 6. Procese tehnologice
 7. descrierea proceselor tehnologice, a tehnicilor și echipamentelor necesare, alternativele avute în vedere. Se va detalia varianta selectată. (Se vor lua în considerare prevederile OM nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, pct. 3.7.1. Cerințe pentru închiderea depozitelor de deșeuri periculoase.)
 8. se va analiza eficiența energetică și consumurile prognozate;
 9. Gestiunea deșeurilor

- se vor prezenta date referitoare la generarea deșeurilor în perioada de execuție. Deșeurile vor fi codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Datele se vor prezenta conform tabelului 3.1 din OM nr. 863/2002.

 1. Apa
 2. se vor descrie condițiile hidrogeologice ale amplasamentului;
 3. alimentarea cu apă în cadrul organizărilor de șantier;
 4. managementul apelor uzate, se va prezenta un bilanț al apelor uzate, conform tabelului 4.1.2;
 5. prognozarea impactului, descrierea pagubelor potențiale în cazul descărcării accidentale de substanțe poluante în corpurile de apă;
 6. măsuri de diminuare a impactului și de prevenire a poluărilor accidentale ale apelor.
 7. Aerul
 8. condiții de climă și meteorolgice pe amplasament ;
 9. se vor prezenta informații privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului;
 10. identificarea și caracterizarea surselor de poluanți, caracteristicile fizice ale emisiilor, tipurile de poluanți, concentrații prezentate comparativ cu valorile limită de emisie.
 11. prognozarea poluării mediului;
 12. măsuri de diminuare a impactului.
 13. Solul
 14. se va prezenta poluarea existentă;
 15. surse de poluare a solului;
 16. măsuri de diminuare a impactului.
 17. Zgomotul
 18. vor fi identificate și cuantificate toate sursele de zgomot, se vor compara cu limitele legale prevăzute, se vor identifica receptorii posibil afectați;
 19. măsuri de diminuare a nivelului de zgomot.
 20. Monitorizarea

- se va întocmi un plan de monitorizare a mediului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor și un plan de monitorizare postînchidere luând în considerare prevederile HG nr.349/2005, Anexa nr. 4, pe o perioadă de minimum 30 ani (HG nr. 349/2005 art. 25 alin.2).

 1. Situații de risc

- se va întocmi un plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

 1. Rezumatul fără caracter tehnic

Acesta trebuie să conțină:

 1. descrierea lucrărilor de închidere și ecologizare a iazului batal;
 2. metodologii utilizate în evaluarea impactului și dacă există incertitudini legate de proiect;
 3. impactul prognozat asupra mediului;
 4. măsurile de diminuare a impactului pe componente de mediu;
 5. concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului;

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va fi prezentat pe suport de hârtie și în format electronic.
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș