PARC NAȚIONAL CĂLIMANI           Amplasare
În raza administrativă a comunelor Răstolița, Lunca Bradului

Suprafața
11 000 ha

Tipul rezervației
Mixtă

Acces
Din comuna Răstolița pe drumul forestier Răstolița -Tihu, Mijlocu, 9 km până la limita Parcului . Din comuna Lunca Bradului pe drumul forestier Ilva și Ilișoara 15 km până la limita sudică a Parcului.

Aspecte geologice / geomorfologice
Parcul Național Munții Călimani Sud se află în regiunea vulcanică cea mai importantă din țară, importanță care rezidă atât din întinderea sa cât și ca amploare - volum de rocă precum durata în timp a erupțiilor. Munții Călimani aparțin de grupul de munți vulcanici ai Carpaților Orientali, constituit dintr-o uriașă construcție vulcanică așezată pe un substrat format din șisturi cristaline caracteristice Carpaților și sedimentele mezozoice ale bazinului ardelean. Elementul principal al munților Călimani îl constituie caldera ce reprezintă și limita Parcului Național Călimani Sud, cu un diametru de cca 10 km formată în urma activităților vulcanice din pliocen și care este deschisă spre nordul masivului. Din punct de vedere geologic masivul are o structură simplă. Structurile geologice mai vechi sunt constituite din sedimente vulcanice pontice-brecii. Structurile geologice mai noi ale munților Călimani sunt constituite din roci efuzive scurgeri de lave.

În zona Negoiului Românesc s-au format și stocuri de sulf exploatate până nu demult. Structura geomorfologică a Munților Călimani Sud se aseamănă cu cea a Munților Gurghiu și Harghita, din lanțul eruptiv sudic. În partea vestică se întind platouri alcătuite din aglomerate, piroclastite și lave, iar în partea estică se înalță formațiuni vulcanice care domină cu câteva sute de metri platourile vestice.

Masivitatea întregului munte este accentuată de prezența unor arii coborâte, cu depresiunile marginale, Toplița și Defileul Mureșului între Toplița și Deda. Regiunea este dominată de culmea înaltă, care, în parte, constituie marginea calderei: Călimanul (2013 m), Iezerul Călimanului (2031 m), Bradu Ciont (1899 m), Răchitiș (2021 m), Pietricelu (1993 m), Negoiul Unguresc (2081 m), Pietrosul (2100 m) etc.

Energia reliefului este concretizată prin valori de 500-800 m, cele maxime înregistrându-se în jurul calderei. Altitudinea minimă din Parcul Național Călimani Sud propus este de 900 m (limita sudică Tihu), iar altitudinea maximă este de 2100 m (Vârful Pietrosul), diferență de 1200 m.

În zona Parcului Național Căliman Sud , versanții cu înclinații de peste 30 de grade reprezintă din totalul suprafețelor procentul de 77 ,6 %, cu o expunere accentuată la eroziunea solurilor. Înființarea unei arii protejate ar oferi un control riguros pentru prevenirea degradării mediului prin activități antropice.

Aspecte hidrologice
Zona protejată se extinde în două bazinete hidrografice - Răstolița și Ilva, colectând apele a numeroase pâraie secundare cu debite permanente, unele apropiindu-se de 1 mc /secundă . Afluenții principali a pârâului Răstolița sunt pâraiele Mijlocu, Tihu, a căror debite vor fi captate de un baraj hidrotehnic în construcție la limita sudică a Parcului Național. Afluenții principali a pârâului Ilva sunt Pietrosu, Negoiu, Drăgușa, Ilișoara Mare, Ilișoara Mică. O parte din debitele lor vor fi captate și conduse printr-un tunel subteran în valea Răstolița la barajul hidrotehnic.

Vegetație
Vegetație naturală este reprezentativă pentru munții Carpați, cu 25 de endemisme carpatice și numeroase rarități, fondul forestier este dominat de păduri natural fundamentale (91%), iar fauna este bine reprezentată prin carnivorele mari (urs, lup, râs), ocrotite pe plan internațional. Vegetația este variată, cu o pregnantă notă de originalitate. Cu ușurință se pot distinge în munții Călimani următoarele etaje de vegetație:
  • etajul montan mijlociu
  • etajul montan superior
  • etajul subalpin (expresiv reprezentat)
  • etajul alpin
Etajul montan mijlociu este dominat de fitocenoze lemnoase aparținând asociației Chrysanthemo rotundifolio-Piceo-Fagetum.

Etajul montan superior începe de la o altitudine de aproximativ 1200 m și are limita superioară oscilant, între 1700-1750 m altitudine. Până la 1750 m altitudine molidișurile formează arborete compacte, cu elemente florale europene, eurasiene, montan eurasiene și alpine, circumboreale. În pajiștile montane, datorită suprapășunatului, flora s-a degradat și a invadat specia Nardus stricta.

Etajul subalpin se situează deasupra limitei pădurilor , între 1700 m și 1950 m, fiindcă se acumulează un plus de căldură pe versantul sudic al munților Călimani. Asociațiile dominante sunt cele de Pinetum mugi carpaticum (Jneapănul) care formează jnepenișuri dese cu exemplare ce depășesc 2 m lungime, iar cu altitudinea la 1990 m, ating doar 40 - 50 de cm. Cu toate intervențiile ciobanilor (tăiere, incendiere), jnepenișurile persistă pe toată lățimea crestei principale a Călimanilor. Asociațiile de Rhododendron și Vaccinium myrtifolii-Pinetum adăpostesc multe specii de plante rare dintre care Gentiana punctata, Senecio glaberimus, Campanula rotundifolia. Sunt frecvente tufișurile de Vaccinium myrtifolium, Vaccinium vitis-idaea, speciile caracteristice pajiștilor alpine. La altitudinea de 1800 - 2000m, între tufele de Rhododendron kotschy și Juniperus communis ssp. nana sunt răspândite covoare largi de Vaccinium uliginosum, asociate cu Vaccinium myrtifolium, Vaccinium vitis-idaea. Pe versanții vârfului Izvorul Călimani, molidișurile apar amestecate cu ienupăr, aparținând asociației Piceeto - Juniperetum nanae, urcând până la 1950 m altitudine. Jnepenișurile și ienuperetele ocupau suprafețe întinse atât pe versanții transilvăneni, cât și pe cei moldoveni, în trecutul nu prea îndepărtat, dar au fost defrișate și incendiate pe mari suprafețe. Jnepenișurile persistă pe toată lățimea crestei principale a Călimanilor pe partea versantului sudic, dar sunt necesare de luat măsuri prompte pentru stoparea fenomenului de distrugere.

Etajul alpin este dominat de pajiștile alpine din jurul vârfurilor care au peste 1800 m altitudine. Ciclul de vegetație fiind foarte scurt, speciile înfloresc în aceeași perioadă de timp. Aici temperaturile medii anuale negative, curenții permanenți, reci de aer, cantitatea mare de zăpadă, care persistă în cotloane și vara, troficitatea foarte scăzută a solului și radiațiile ultraviolete puternice limitează existența speciilor. Asociația dominantă este de Agrostio-Juncetum. În jurul vârfurilor Juncus trifidusacperă solul în proporții de până la 80 / 90 %. Cealaltă specie foarte răspândită este Festuca airoides.

Vegetația alpină din munții Călimani Sud a rămas în stare naturală datorită accesibilității dificile a crestei Călimanilor. Observațiile ne arată că aceste comunități sunt foarte vulnerabile la factorii de mediu și factorii antropogeni, se regenerează extrem de greu. Din această cauză, populațiile sunt reprezentate prin exemplare puține și dispar ușor în urma acțiunii factorilor perturbatori.

Principalele pericole sunt pășunatul și turismul necontrolat. Experiențele au demonstrat că în această zonă , cu productivități scăzute de masă verde pentru animale, nici cu administrare de îngrășăminte nu s-au obținut productivități semnificative. Toate aceste aspecte ne îndeamnă să păstrăm nealterate pajiștile alpine, care ne încântă vara în perioada înfloririi.

Fauna
În Europa carnivorele mari sunt specii periclitate si au fost exterminate în multe din fostele areale. Munții Călimani Sud sunt o zonă în care lupul, ursul si râsul sunt prezenți în densități apropiate condițiilor naturale. Lupii si ursii sunt prezentați în Anexa II ca specii strict protejate, iar râsul apare în Anexa III ca specie protejată în "Convenția privind Fauna Sălbatică din Europa si Habitatele Naturale" (Convenția de la Berna) din 19 septembrie 1979.

Râșii (Lynx lynx L) se consideră a fi în densități optime , adică 1 râs/10000 ha. Aceste populații sunt importante deoarece reprezintă o sursă importantă de variabilitate genetică.

Pe teritoriul viitorului Parc Național Călimani, carnivorele mari reprezintă componente distincte ale ecosistemelor forestiere și depind în măsură foarte mare de abundenta ierbivorelor în privința hranei si a habitatului. În etajul montan superior , principalul ierbivor este cerbul (Cervus elaphus L) , efectivele de căpriori (Capreolus capreolus L.) și de mistreți (Sus scrofa) fiind mici.

Pisica sălbatică (Felix silvestris Schreber.) este puternic concurat de râși, dar se pot observa în etajul montan inferior. Jderul de copac (Martes martes L.) găsește condiții favorabile în arboretele seculare de amestecuri de rășinoase și foioase, în scorburile arborilor bătrâni.

Vidra (Lutra lutra) nu a mai putut fi observată în ultimii ani lângă pâraiele montane cu păstrăvi . Cauza este braconajul, care a decimat și populațiile de păstrăvi (Salmo trutta fario L), prezentă încă în anii 80 în număr optim în pâraiele Răstolița-Tihu, Răstolița-Mijlocu, Ilva Mare, Ilva Mică, Pietrosu, Negoiu, Drăgușa.

Ornitofauna datorită particularităților fizico-geografice, floristice și peisagistice este diversă. În Munții Călimani Sud au fost identificate 135 de specii (Kohl.), reprezentând 56% din fauna ornitologică din Carpații României (Radu, D.1967-Păsările din Carpați). Condițiile aspre ale înălțimilor masivului Călimani, prezența în tot cursul anului a oamenilor ce lucrează la exploatarea minieră de pe Negoiul Românesc și turmele de oi cu numeroși câini de pază au determinat dispariția din fauna munților Călimani a cocoșului de mesteacăn -Lyrurus tetrix L. Ultimele exemplare s-au semnalat la Iezerul Călimanilor în anul 1969(Kohl). În luna noiembrie a anului 1968, pe Răchitiș, au fost observate (Kohl) 6 cocoși și 3 femele de cocoș de mesteacăn -Lyrurus tetrix. Din Clasa Reptile amintim Vipera berus L. identificat la Răchitiș și Coronella austriaca Laurenti.

Înființarea Parcului Național Călimani în județul Mureș a fost inițiat de Asociația Rhododendron în anul 1992 printr-o documentație științifică înaintată Academiei Române.
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș