INSTRUMENTUL FINANCIAR PHARE

     Creat inițial ca un sprijin pentru Polonia şi Ungaria în vederea reconstrucției economiei, programul Phare s-a extins treptat şi la celelalte țări candidate, cu scopul de a sprijinii tările candidate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. România a beneficiat de acest program începând cu anul 1990.
     Phare este orientat spre două priorități pentru adoptarea acquis-ului comunitar:construcție instituțională şi investiții.
     Sub numele generic al programului Phare se derulează mai multe tipuri de programe Phare: Phare Național, Phare CBS, Phare Coeziune Economică şi Socială etc.

I. Programul Phare Național
     Beneficiarii direcți ai acestui tip de proiecte sunt autoritățile guvernamentale, ministerele şi structurile descentralizate ale acestora. Programul cuprinde următoarele sub-programe:
I.I Sub-programul "Criterii politice"( întărirea democrației, a statului de drept şi a drepturilor omului)- 27 milioane euro
I.II Sub-programul "Criterii economice"( întărirea capacității de a face față presiunilor concurențiale)- 5,6 milioane euro
I.III Sub-programul "Întărirea capacității administrative"- 18 milioane euro
I. IV Sub-programul "Îndeplinirea cerințelor legate de adoptarea acquis-ului comunitar"- 69,95 milioane euro
I.V Sub-programul "Coeziunea economică şi socială"- 106,9 milioane euro
I.VI Sub-programul "Participarea la programe comunitare"- 21,44 milioane euro

Informații se pot obține :
www.mie.ro
www.mappm.ro
www.infoeuropa.ro
www.europa.eu.int
http://www.finantare.ro/ro/finantatori/granturi/ue/phare.shtml

II. Phare CBC (Cooperare transfrontalieră )
     Cooperarea transfrontalieră reprezintă un instrument ce contribuie la dezvoltarea cooperării între state pentru ridicarea nivelului de dezvoltare în regiunile respective şi pentru stingerea unor conflicte ce pot să apară în context transfrontalier.
     Obiectivele generale ale Programelor Phare CBS sunt:
 • Promovarea relațiilor de bună vecinătate la granița cu Ungaria şi Bulgaria
 • Promovarea cooperării în regiunile de frontieră pentru depăşirea unor probleme de dezvoltare economico-socială
 • Promovarea creării de rețele de cooperare la frontieră şi stabilirea de legături între acestea şi rețelele comunitare
 • Promovarea coeziunii economice şi sociale în regiunile de graniță
Proiectele finanțate prin Phare CBS trebuie să aibă o valoare minimă de 2.000.000 euro.

Informații se pot obține :
www.mie.ro
www.mappm.ro
www.mdp.ro
www.infoeuropa.ro
www.europa.eu.int
http://www.finantare.ro/ro/finantatori/granturi/ue/phare.shtml

III. Programul Phare-Investiții în Coeziunea Economică şi Socială
     Investițiile în coeziunea economică şi socială reprezintă, ca nivel al alocării financiare, cea mai importantă componentă. Aceasta are în vedere următoarele subcomponente:
 • Asistență pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • Modernizarea şcolilor tehnice şi profesionale
 • Dezvoltarea serviciilor sociale
 • Consolidarea infrastructurii regionale de transport, de afaceri,de turism şi de protecția mediului.
 • Dezvoltarea infrastructurii de mici dimensiuni
Informații se pot obține :
http://www.mdp.ro/romana/dezvoltare/str_nationale/mdp/
prog_regionale/phare2001/RO-01081

IB for Economic and Social Cohesion.exe:
http://www.finantare.ro/ro/finantatori/granturi/ue/phare.shtml


INSTRUMENTUL FINANCIAR ISPA

     Programul ISPA Mediu finanțează investițiile referitoare la armonizarea Legislației de Mediu a României cu Directivele de Mediu ale Uniunii Europene în domeniul apei, deşeurilor şi aerului şi la atingerea standardelor comunitare în domeniul mediului.
     Beneficiarii fondurilor ISPA pot fi - Autoritățile Publice centrale sau locale- (ministerele de resort, consiliile județene, primăriile), regiile autonome şi companiile naționale care sunt capabile să dezvolte proiecte de infrastructură de amploare.
     Prioritățile pentru selectarea şi finanțarea proiectelor ISPA Mediu în România, în conformitate cu Strategia Națională ISPA Mediu sunt:
     Prioritatea 1 - lucrări de alimentare cu apă, canalizare şi stații de epurare a apelor uzate
     Prioritatea 2 - sisteme de management al deşeurilor - rampe ecologice incluzând închiderea şi ecologizarea celor existente; sisteme de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor menajere
     Prioritatea 3 - lucrării de îmbunătățire a calității aerului în marile aglomerări urbane
     Proiectele depuse pentru aprobare în cadrul programului ISPA trebuie să aibă un buget minim de 5 milioane euro, din care 75% poate fi finanțat din fonduri ISPA. Restul fondurilor trebuie să provină de la beneficiar: din bugete centrale sau locale, din împrumuturi, donații, etc.

Informații se pot obține:
www.europa.eu.int
www.infoeuropa.ro
www.mie.ro
www.mappm.ro
www.europeana.ro/bani/ISPA.HTM


INSTRUMENTUL FINANCIAR SAPARD

     Programul Special de Pre-aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - SAPARD, stabilit prin Reglementarea Comisiei Europene ( CE ) 1268/1999, reprezintă sprijinul financiar al Uniunii Europene pentru țările candidate, în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în perioada de pre- aderare.
     Programul SAPARD, cu o alocație anuală de aproximativ 520 milioane euro completează celelalte două forme de asistență financiară nerambursabilă acordate statelor candidate în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, respectiv Programele PHARE şi ISPA.
     Obiectivele majore ale Programului SAPARD au în vedere:
 • Implementarea acquis-ului comunitar privind Politica Agricolă Comună
 • Rezolvarea problemelor specifice, prioritare, legate de dezvoltarea durabilă a agriculturii şi spațiului rural din țările candidate
     În România, Programul SAPARD a fost lansat în baza Deciziei Comisiei Europene ( CE ) 638 din 31.07.2002. Până în prezent au fost acreditate 6 măsuri din cele 11 prevăzute prin program:
 • Măsura 1.1 - Îmbunătățirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole
 • Măsura 2.1 - Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
 • Măsura 3.1 - Investiții în exploatațiile agricole
 • Măsura 3.4 - Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative
 • Măsura 4.1 - Imbunatatirea pregatirii profesionale
 • Măsura 4.2 - Asistență tehnică
     Celelalte măsuri vizează:
 • Măsura 1.2 - Îmbunătățirea controlului de calitate, veterinar şi al sănătății plantelor pentru asigurarea calității produselor alimentare şi protecției consumatorului
 • Măsura 2.2 - Managementul resurselor de apă
 • Măsura 3.2 - Înființarea grupurilor de producători
 • Măsura 3.3 - Metode agricole de producție care au în vedere protejarea mediului înconjurător şi conservarea patrimoniului natural
 • Măsura 3.5 - Silvicultura
Informații se pot obține: www.sapard.roINSTRUMENTUL FINANCIAR LIFE

     Programul LIFE - este un instrument financiar comunitar ce are ca scop protecția mediului, prin promovarea activităților de conservare a naturii, prin promovarea practicilor şi tehnologiilor industriale nepoluante, amenajarea teritoriului şi planificarea dezvoltării zonelor
     Programul LIFE are trei componente diferite : LIFE - Mediu, LIFE - Natura şi LIFE - State Terțe. LIFE este singurul instrument financiar comunitar în domeniul protecției mediului care este deschis participării şi Statelor Candidate la Uniunea Europeană, în baza unei contribuții financiare a acestora. Deşi toate cele trei domenii de acțiune urmăresc să îmbunătățească situația mediului înconjurător, fiecare dintre acestea are priorități specifice.
     Obiectivul general al programului LIFE este de a contribui la aplicarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii comunitare şi a legislației în domeniul mediului, în special cu privire la integrarea dimensiunii de mediu în alte politici şi dezvoltarea durabilă în cadrul Uniunii Europene.
     Obiective:
     Scopul acestui proiect vizează exclusiv sprijinul acordat pentru dezvoltarea unor noi politici de mediu sau revigorarea politicilor sau legislației de mediu existente. Proiectele pregătitoare trebuie să răspundă la necesitățile specifice din sectorul politicilor de mediu.
     Solicitanți eligibili:
     Programul LIFE este deschis tuturor persoanelor juridice din Uniunea Europeana şi din statele candidate asociate la programul LIFE. Proiectele trebuie să îndeplinească criteriile din Articolul 3(5) al Reglementării, pentru LIFE - Natura, sau din Articolul 4(6) pentru LIFE- Mediu. Proiectele vor fi selectate în conformitate cu procedura prezentată în Articolul 3(7) pentru LIFE - Natura, sau Articolul 11 pentru LIFE - Mediu.
     Activități eligibile:
     Proiectul include următoarele acțiuni:
 • acțiuni de natură intelectuală, studii, investigații, colectarea datelor.
 • poate include de asemenea şi acțiuni pilot.
Condiții de finanțare:
     Sprijinul financiar standard al Comunității este de maximum 50% din totalul costurilor eligibile. Cu titlu de excepție, acesta poate fi crescut la 75%.Bugetul Programului Pregătitor Life Mediu cuvenit pentru 2006 este de 6.6 milioane Euro.

LIFE MEDIU

     Obiectivul general al componentei LIFE - Mediu este de a contribui la implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislației comunitare de mediu, în special cu privire la integrarea aspectelor de protecția mediului în alte politici sectoriale şi de a contribui la dezvoltarea durabilă.
     Obiectivul specific al programului LIFE - Mediu este de a contribui la dezvoltarea unor tehnici şi metode inovatoare şi integratoare şi la dezvoltarea politicii comunitare de mediu.
     Programul LIFE - Mediu se adresează unui spectru larg de organizații : companii industriale şi comerciale, autorități locale, institute de cercetare, organizații neguvernamentale, etc. Participarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii este încurajată în mod special. Propunerile pot fi formulate de către un singur solicitant sau în parteneriat care să implice cooperarea părților respective.
     Programul LIFE - Mediu se axează pe două tipuri de proiecte: proiecte pilot, cu caracter demonstrtiv şi proiecte pregătitoare.
     Tipul de asistență financiară: credit nerambursabil.
     Valoarea maximă şi valoarea minimă a asistenței: contribuția Comisiei Europene nu poate depăşi suma de 1.500.000 Euro, valoarea medie a finanțării fiind de 500.000 Euro.
     Conditii de cofinanțare: Contribuția Uniunii Europene prin programul LIFE - Mediu reprezintă:
 • 30% din costurile eligibile pentru proiectele generatoare de venituri şi/sau care conduc la reducerea costurilor operaționale;
 • 50% din costurile eligibile pentru proiectele care nu întrunesc condițiile de mai sus.

LIFE NATURA

      Obiectivul general al componentei LIFE - Natura este de a contribui la implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislației comunitare de mediu, în special cu privire la integrarea aspectelor de protecția mediului în alte politici sectoriale şi de a contribui la dezvoltarea durabilă.
      Obiectivul specific al programului LIFE - Natura este de a contribui la implementarea Directivei Consiliului nr. 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice şi în special la implementarea rețelei europene NATURA 2000 stabilită prin directiva 92/43.
      Programul LIFE - Natura se adresează oricărei persoane fizice sau juridice care provine din Statele Membre ale UE sau din Statele Candidate la UE, care participă la acest program, printre care şi România .
      Propunerile pot fi formulate de către un singur solicitant sau în parteneriat care să implice cooperarea părților respective.
      Tipul de asistență financiară: credit nerambursabil.
      Valoarea maximă şi valoarea minimă a asistenței: Comisia Europeană finanțează cu prioritate proiecte a căror valoare totală depăşeşte suma de 500.000 Euro.
      Conditii de cofinanțare: Contribuția Uniunii Europene prin programul LIFE - Natura reprezintă:
 • 50% din costurile total eligibile;
 • 75% din costurile total eligibile, ca excepție în cazul proicetelor care au în vedere habitate naturale prioritare sau specii prioritare.

LIFE ȚARI TERȚE

     Țări terțe: - proiecte de asistență tehnică ce contribuie la crearea capacităților administrative şi a structurilor necesare în țări mediteraneene şi baltice, altele decât țările din Europa Centrală şi de Est care au încheiat acorduri de asociere cu Comunitatea.
     Descrierea celor trei componente ale programului LIFE, ca şi ghidul programelor şi formularele de participare se găsesc accesând pagina de web: http://europa.eu.int/comm/life
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș