OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

1. POS MEDIU (Programul Operational Sectorial de Mediu) - est strâns corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute în Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007 - 2013 si Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si obiectivele urmarite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si proprietatile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligatiile internationale ale României, cât si interesele specifice nationale.
Obiectivul global îl constituie protectia si îmbunatatirea calitatii mediului si standardelor de viata în România, urmarindu-se conformarea cu prevederile aquis-ului de mediu. Obiectivul consta în reducerea decalajului existent în Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze în serviciile publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste".
Se pot depune proiecte pentru urmatoarele axe prioritare:
 • AXA PRIORITARA 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
 • AXA PRIORITARA 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
 • AXA PRIORITARA 3: Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de încalzire urbanna prin atingerea tintelor de eficienta energetica în localitatile cele mai afectata de poluare
 • AXA PRIORITARA 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
 • AXA PRIORITARA 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
 • AXA PRIORITARA 6: Asistenta Tehnica
Informatii utile:www.mmediu.ro; www.finantare.ro; www.fonduri-structurale.ro; www.infoeuropa.ro.

2. POR (Programul Operational Regional) vizeaza sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile atât din punct de vedere economic, cât si social - prin îmbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri care susutin cresterea economica.

Se pot depune proiecte pentru urmatoarele axe prioritare:

 • AXA PRIORITARA 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere
 • AXA PRIORITARA 2: Îmbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
 • AXA PRIORITARA 3: Îmbunatatirea infrastructurii sociale
 • AXA PRIORITARA 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
 • AXA PRIORITARA 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
 • AXA PRIORITARA 6: Asistenta Tehnica
Informatii utile:www.adrcentru.ro; www.inforegio.ro; www.finantare.ro; www.infoeuropa.ro.

3. PROGRAME DE FINANTARE OPERATIVE

Ministerul Economiei si Finantelor a lansat cererea de proiecte în cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE). Cele trei state donatoare ale asistentei financiare sunt Islanda, Liechtenstein si Norvegia. Bugetul disponibil pentru aceasta licitatie de proiecte este 40,5 milioane Euro.
Solicitantii eligibili sunt autoritatile nationale, regionale si locale, organizatiile neguvernamentale, agentii economici care opereaza în interes public, institutiile de învatamânt si cercetare, institutiile de mediu si institutiile de cultura.

     Optiuni eligibile
O aplicatie trebuie sa se încadreze într-un singur sector proiritar si într-un domeniu proiritar.
Sectorul prioritar nr. 1: Protectia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluarii si promovarea eneregiei regenerabile
Domenii prioritare:

 • Sprijinirea biodiversitatii si a rezervelor naturale, inclusiv folosirea durabila a resurselor de apa
 • Sisteme de monitorizare pentru apele de suprafata, apa uzata si poluarea aerului
 • Reducerea poluarii apelor rezultata din activitatile miniere
 • Dezvoltarea colectarii sustenabile a apelor uzate si promovarea sistemelor de reciclare
 • Consolidarea prevenirii inundatiilor
 • Întarirea managementului integrat al zonei costiere
 • Dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, inclusiv energia geotermala si hidro

Termen limita: 13 iunie 2008

Date de contact Mecanismul Financiar SEE

Punct National de Contact - Ministerul Economiei si Finantelor, Autoritatea pentru

Coordonarea Instrumentelor Structurale Directia Analiza si Programe

Bd. Mircea Voda, Nr. 44, Bloc M17, intr. C, Sector 3, Bucuresti

Tel: 021/3025283, Fax: 021/3025264

e-mail: [email protected]

Ghidul solicitantului poate fi accesat la http://www.fonduri-ue.ro/eeagrants/index.php?sectionld=211

4. LIFE

Obiecvtivul general al programului Life este acela de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea si dezvoltarea politicii si legislatiei de mediu comunitare, inclusiv la integrarea mediului în alte politici contribuind astfel la dezvoltarea durabila.
Ghidurile de completare a propunerilor de proiecte si formularele cerintelor de finantare sunt disponibile pe adresa www.ec.europa.eu
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș