Procedura de reglementare si acte de reglementare   

Activitatea de baza a serviciului este de impunere a legislatiei de mediu prin procedura de reglementare a activitatilor sociale si economice cu impact asupra factorilor de mediu. Serviciul are competenta de emitere a Acordurilor de mediu si Autorizatiilor de mediu. Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii ofera servicii de consultanta tehnica în domeniul reglementarii obiectivelor cu impact asupra mediului. Pentru informatii suplimentare privind procedura de emitere a acestor acte de reglementare consultati [email protected]

Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii are responsabilitati si în urmatoarele domenii:
 • formuleaza recomandari si participa la elaborarea si punerea în aplicare a politicilor si strategiilor locale de mediu si dezvoltare durabila, în conformitate cu obiectivele strategiilor nationale si europene care vizeaza mediul si dezvoltarea;
 • formuleaza recomandari si participa la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism asigurând integrarea dimensiunii de mediu si a cerintelor ecologice în prevederile si orientarile acestora;
 • participa la elaborarea si promovarea planurilor locale pentru protactia mediului, în conformitare cu strategiile locale pentru protectia mediului, în conformitate cu strategiile nationale si europene pentru mediu si dezvoltare durabila;
 • participa la identificarea, promovarea si implementarea proiectelor prioritare pentru Planul national de actiuni pentru protectia mediului;
ACORD DE MEDIU

Procedura de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului a proiectelor publice sau private sau modificarea ori extinderea activitatilor existente, prin Acord de mediu este conform prevederilor urmatoarelor acte normative:
 • Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului
 • HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
 • Ordinul Ministrului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
 • Ordinul MAPM nr. 863/2005, ghid metodologic privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor publice sau private se poate consulta pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
Acte necesare depunerii la APM Mures a solicitarii Acordului de mediu:
 • Notificare
 • Certificat de urbanism si planurile anexa la acesta
 • Dovada platii tarifului, în conformitate cu prevederile Ord. 1108/2007, cu modificarile ulterioare, pentru etapa de evaluare initiala - 100 lei. Suma poate fi achitata în numerar la casieria APM Mures sau prin Ordin de plata la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mures, COD FISCAL: 4436909
Acorduri de mediu

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Procedura de emitere a autorizatiei de mediu se desfasoara în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
 • Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
 • Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului
Acte necesare depunerii la APM Mures a solicitarii Autorizatiei de mediu:
 • Cerere
 • Fișa de prezentare și de declarație semnată și ștampilată de titular
 • Dovada platii tarifului pentru etapa de evaluare a documentatiei în vederea emiterii autorizatiei de mediu, 500 lei, conform Ord. 1108/2007. Sumele pot fi achitate în numerar la casieria APM Mures sau prin Ordin de plata la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mures, COD FISCAL: 4436909
 • Planul de situatie si planul de încadrare în zona
 • Procesul verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acord de mediu, la solicitarea de autorizare a obiectivelor noi
Autorizații de mediu emise recent


AUTORIZAȚIE PENTRU EMISIE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Legislatie:
 • Ordinul nr. 254/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012
 • HG 780/2006 care a transpus Directiva 2003/87/CE pentru stabilirea unei scheme de comercializare cu certificate de emisii de Gaze cu Efect de Sera alocate in cadrul Comunitatii, si Directiva 2004/101/CE, numita Directiva de legatura, care face legatura intre Directiva 2003/87/CE cu mecanismele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera identificate in Protocolul de la Kyoto
 • HG 133/210 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
 • Ordin MMGA nr.1122/2006 pentru aprobarea Ghidului privind utilizarea mecanismului "implementare in comun (JI)"pe baza modului II (art.6 al Protocolului de la Kyoto)
 • Ordin MMGA nr.85/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului national de alocare
 • Ordin MMDD nr.1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu effect de sera
 • Decizia Comisiei din 589/2007 de stabilire a ghidurilor privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului
 • Ordin MMDD nr.1897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008-2012
 • Ordin MMDD nr.296/2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind elaborarea Planului National de alocare, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelo nr.85/2007
 • Ordin MMDD nr.297/2008 pentru aprobarea Procedurii nationale privind utilizarea mecanismului " Implementare in comun(JI)" pe baza Modului I, in conformitate cu prevederile art.6 din Protocolul de la Kyoto
 • Proiect OM colectare date ETS post- 2012

Legaturi utile:

http://www.eu-ets.ro

http://www.anpm.ro

http://www.mmediu.ro

http://www.arpm7c.ro


Stadiul reglementării

Unităti relevante

OBLIGATII DE MEDIU

Pentru stabilirea obligatiilor de mediu, titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului care urmeaza sa deruleze sau sunt supusi unor proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, schimbarea titularului activitatii sau de dizolvare, lichidare, încetarea activitatii, au obligatia sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Stabilirea obligatiilor de mediu se realizeaza în conformitate cu prevederile:
 • Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

Acte necesare depunerii la APM Mures a solicitarii de stabilire a obligatiilor de mediu:
 • Notificare
 • Bilant de mediu
 • Recomandarile privind obligatiile de mediu si specificarea surselor potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului
 • Programul de conformare daca exista sau proiect de program de conformare corespunzator obligatiilor de mediu
 • Copii dupa autorizatia de mediu si autorizatii de functionare emise de alte autoritati, în conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz
 • Copii de pe actele de proprietate sau drept de folosinta asupra terenului, si cladirilorAVIZ DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME

Procedura de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe este conforma cu prevederile urmatoarelor acte normative:
 • Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 • Ordinul MMGA nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG nr. 1076/2004
Acte necesare depunerii la APM Mures a solicitarilor de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe :
 • Notificare scrisa adresata APM Mures
 • Prima versiune a planului sau programului
 • Anunturi publice privind depunerea solicitarii
 • Dovada achitarii tarifului etapei de incadrare - 500 lei, conform Ord. 1108/2007. Sumele pot fi achitate în numerar la casieria APM Mures sau prin Ordin de plata la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mures, COD FISCAL: 4436909


Procedura de realizare a evaluarii de mediu, prin Raport de mediu pentru planuri si programe se poate consulta pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.


AVIZE ȘI RAPOARTE DE MEDIU

Aviz de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
Raport de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor


AUTORIZAREA INTEGRATĂ DE MEDIU

Procedura de reglementare a activitatilor economico sociale din punct de vedere al protectiei mediului prin AUTORIZAREA INTEGRATA DE MEDIU este conforma prevederilor urmatoarelor acte normative:
 • OUG nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 84/2006;
 • Ordinul MAPAM nr.818/2003 modificat si completat cu Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
 • HG 140/2008, privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati;
 • Ordin MAPAM nr.169/2004 privind aprobarea prin metoda confirmarii directe a BREF aprobate de Uniunea Europeana.

Documente Bref
Obligațiile Titularilor
Solicitarea Autorizației IPPC

Titularii vor depune la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș următoarele:
Solicitare conform Ordin MMGA nr. 1158/2005, conține:
 • Date de identificare a titularului;
 • Descrierea succinta a activitatilor;
 • Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica;
 • Alternative principale studiate de catre solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu);
 • Sistemul de management;
 • Materii prime;
 • Cerintele BAT;
 • Audit privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime);
 • Utilizarea apei;
 • Emisii si reducerea poluarii;
 • Minimizarea si recuperarea deseurilor;
 • Energie
 • Accidente si consecintele lor;
 • Zgomot si vibratii
 • Monitorizare;
 • Dezafectare;
 • Aspecte legate de amplasamentul pe care se afla instalatia;
 • Limitele de emisie;
 • Impact;
 • Planul de masuri obligatorii si programele de modernizare."

RAPORTUL DE AMPLASAMENT - conform Ghidului Tehnic General
 • se întocmeste pe baza investigatiilor efectuate, a datelor si informatiilor continute în evaluarile privind nivelul impactului asupra mediului;
 • cuprinde evaluarea contaminarii si vulnerabilitatii amplasamentului ca urmare a activitatilor trecute si prezente;
 • identificarea parametrilor ce necesita monitorizare;
 • identificarea masurilor necesare la închiderea activitatii;
 • reprezinta punctul de referinta fata de care se efectueaza determinarile ulterioare. SE SOLICITA SI LA TRANSFERUL DE AUTORIZATII, VÂNZAREA SAU LICHIDAREA UNEI ACTIVITATI IPPC.
 • Plan de amplasare a obiectivului analizat, plan topografic 1:25 000;
 • Plan de amplasament;
 • Plan de Studiu al Terenului;
 • Proceduri de raspuns de urgenta;
 • Informatii de planificare pentru supravegherea calitatii amplasamentului;
 • detalii legate de productie - planse pentru instalatii, sisteme de alimentare cu apa, canalizare, sisteme de retinere si tratare a poluantilor, depozite de materii prime, materiale, substante chimice, deseuri.

PLAN DE ACȚIUNI
 • pentru instalatiile puse în functiune înainte de 30 octombrie 1999, termenul final al Programului de Conformare este 30 octombrie 2007;
 • pentru instalatiile puse în functiune în perioada 30 octombrie 1999
 • 4 aprilie 2002, termenul final al Programului de Conformare este 31 decembrie 2006.
Va cuprinde măsurile tehnice care să conducă la respectarea OBLIGAȚIILOR DE BAZĂ ALE TITULARULUI.

GHIDUL TEHNIC GENERAL - Ofera sprijin titularului în elaborarea materialelor necesare sustinerii solicitarii Autorizatiei Integrate de Mediu.
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș