STRATEGIA PND 2007-2013 ÎN DOMENIU INFRASTRUCTURII DE MEDIU
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL- INFRASTRUCTURA DE MEDIU
PROCEDURA DE ACCESARE A FONDURILOR PRIN P.O.S. Mediu

Pentru informații suplimentare accesați:

[email protected]
www.mfinante.ro/fonduriUE
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policiy/sources/docoffic/
official/regulation/newreg/0713_en.htm

www.mie.ro
www.mmediu.ro
[email protected]
www.adrcentru.ro;[email protected]
[email protected]  www.minind.ro

     Accesul României la Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene (fonduri structurale şi de coeziune) după data aderării, în calitate de Stat Membru, se va face în baza Planul Național de Dezvoltare 2007-2013. Acesta va sta la baza negocierii cu Comisia Europeană a priorităților şi obiectivelor strategice de dezvoltare ale României pe care Uniunea Europeană le va sprijini cu finanțări structurale în perioada 2007-2013.
     Obiectivul strategic la Planului Național de Dezvoltare este creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab dezvoltate, astfel încât raportul dintre cea mai dezvoltată şi slab dezvoltată Regiune a țării, în termeni de produs intern brut PIB, să se diminuaeze până la finele perioadei 2007-2013. Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 realizează în fapt, o planificare multianuală a dezvoltării economicie şi sociale a țării, este un instrument real de prioritizare a investițiilor publice pentru dezvoltare astfel încât să se obțină un impact maxim al acestora.
     Au fost identificate şase priorități naționale de dezvoltare, care reprezintă de fapt domeniile de finanțare:
1. creşterea competitivității economice şi dezvoltarea economică;
2. dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
3. protejarea şi îmbunătățirea calității mediului;
4. dezvoltarea resuselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale;
5. dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivității în sectorul agricol;
6. sprijinirea dezvoltății echilibrate a tuturor regiunilor țării

     Suma alocată României din Fondurile Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-2013 este de cca. 17 miliarde euro. Având în vedere faptul că vorbim de o perioadă limitată în timp, 2007-2013 şi de o sumă finită de bani, este necesară concentrarea potențialilor beneficieri pe elaborarea de studii de fezabilitate şi proiecte încă din anul acesta. Potențialii beneficiari trebuie să-şi planifice în avans proiectele pentru care este posibilă obținerea de finanțări din fondurile Uniunii Europene, trebuie să identifice programele operaționale unde se încadrează proiectele lor şi deasemeni să identifice instituțiile cărora se vor putea adresa pentru obținerea de informații, finanțări, parteneriate, etc..
     Pentru fiecare dintre aceste priorități sunt în curs de elaborare Programele Operaționale Sectoriale. Aceste POS-uri cuprind prioritățile de intervenție în domeniul sectorial respective şi măsurile de intervenție pentru fiecare dintre aceste priorități. Măsurile de intervenție specifice fiecărui POS, Program Operațional Structural, cuprind toate informațiile necesare unui posibil beneficiar şi anume tipurile de proiecte de vor putea fi finanțate, condiții de eligibilitate, scheme de granturi ş.a. (similar măsurilor din programul SAPARD instrument financiar de preaderare)
     Momentan se lucrează la definitivarea Programelor Operaționale Structurale. Aceste POS vor fi transmise la Comisia Europeană în luna martie 2006 şi în baza negocierilor vor fi definitivate până în octombrie 2006. În ianuarie 2007 aceste POS-uri vor fi aprobate prin decizie comunitară şi a doua zi după această adoptare vor fi operaționale. Informații depre conținutul acestor POS-uri, pot fi obținute de la Autoritățile de Management ale acestora.
      "Protecția şi îmbunătățirea calității mediului", este stabilită ca prioritate de investiții nr. 3 în Planul Național de Dezvoltare 2007-2013. Îmbunătățirea standardelor de viață, prin asigurarea serviciilor de utilități publice în sectoarele apă şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară, este una din direcțiile în care se vor duce banii în acest domeniu. O altă direcție de finanțare este îmbunătățirea sistemelor sectoriale de management de mediu: apă, deşeuri, poluarea aerului, protecția naturii. Aceste direcții de finanțare au fost stabilite în urma unei analize complexe a stadiului în care ne aflăm din punct de vedere al protecției mediului ținând cont de angajamentele asumate de România în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană şi de obligația de a ne conforma la standardele de mediu ale Uniunii Europene. Detalierea acestor direcții de finanțare se face prin Programul Operațional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu, POS Mediu.
     POS Mediu nu poate face față însă tuturor problemelor cu care se confruntă sectorul de mediu în România. Alocarea financiară pentru POS Mediu este de cca. 5,8 miliarde euro, reprezentând 27 % din totalul fondurilor alocate României pentru perioada 2007-2013 şi contribuția României în calitate de cofinanțator. Având în vedere volumul şi complexitatea problemelor de mediu existente, aceste fonduri vor acoperi doar 34% din totalul costurilor de mediu; pentru restul trebuiesc identificate alte surse.
     Conform POS Mediu beneficiarii vizați sunt asociațiile de municipalități, autoritățile locale şi județene.
     Vor fi finanțate proiecte ample care au impact asupra unei comunități şi nu proiecte locale, în domenii precum: extinderea/îmbunătățirea infrastructurii de apă şi apă uzată, sisteme integrate de management al deşeurilor inclusive închiderea depozitelor neconforme, construirea facilităților pentru deşeurile periculoase şi alte tipuri de deşeuri specifice, desfăşurarea lucrărilor de reconstrucție ecologică în zonele afectate de poluare, promovarea unor măsuri şi acțiuni de prevenire, pregătire şi intervenție în cazul riscurilor naturale şi altele.
     Având în vedere că sumele sunt mult inferioare necesarului este de dorit ca potențialii beneficiari să-şi planifice în avans proiectele pentru care este posibilă obținerea de finanțări din fondurile Uniunii Europene, trebuie să identifice programele operaționale unde se încadrează proiectele lor şi deasemeni să identifice instituțiile cărora se vor putea adresa pentru obținerea de informații, finanțări, parteneriate, etc..
     Trebuie precizat că în POS Mediu există şi o componentă de Asistență Tehnică, dar acestă componentă reprezintă doar 2,9 % din totalul fondurilor alocate. Din această sumă se vor aloca fonduri atât pentru pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare şi control al POS Mediu cât şi pentru activitatea de întărire instituțională a Autorității de Management şi a Organismelor Intermediar.
     Agenții economici nu pot fi finanțați prin POS Mediu dar există complementarități între Programul Operațional Sectorial de Mediu şi cel de Competitivitate Economică. Astfel agenții economici pot obține finanțare pe acest din urmă program pentru creşterea eficienței energetice şi încurajarea folosirii resurselor regenerabile. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltare Regională cuprinde măsuri care pot fi accesate de agenții economici şi care au şi o componentă de reducere a poluării mediului. Deasemeni Programul Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit completează prevederile POS Mediu referitor la sistemele de plată a deținătorilor de teren în ariile ce sunt vor fi desemnate arii protejate.
     Aceste Programe Operaționale Structurale sunt actualmente în curs de finalizare şi vor deveni funcționale după negocierea cu Comisia Europeană şi adoptarea acestora prin decizie comunitară în ian 2007. Ele sunt însă un bun instrument de planificare chiar în faza aceasta şi pot fi consultate la Autoritățile de management şi Organismele Intermediare desemnate la Ministerul Integrării Europene şi la Ministerul Finanțelor Publice.
     Aceste Programe Operaționale Structurale sunt actualmente în curs de finalizare şi vor deveni funcționale după negocierea cu Comisia Europeană şi adoptarea acestora prin decizie comunitară în ian 2007. Ele sunt însă un bun instrument de planificare chiar în faza aceasta şi pot fi consultate la Autoritățile de management şi Organismele Intermediare desemnate la Ministerul Integrării Europene şi la Ministerul Finanțelor Publice.
     În ceea ce priveşte POS Mediu informații suplimentare puteți obține la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, desemnat Autoritate de management şi Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, desemnat Organism Intermediar.
     Rolul Agențiilor Regionale de Protecție a Mediului ca Organisme Intermediare constă în:
 • Identifica, in parteneriat, prioritatile regionale de mediu;
 • Coordoneaza dezvoltarea portofoliilor de proiecte la nivel regional si transmiterea acestora catre AM;ĄAsigura informarea cetatenilor si a mass-mediei cu privire la rolul UE in derularea POS si constientizeaza potentialii beneficiari ai proiectelor
 • Inainteaza propuneri si fundamenteaza cererile de realocare a fondurilor intre masurile care se implementeaza la nivel regional si le transmite spre analiza MMGA - AMPOS
 • Contribuie la elaborarea Rapoartelor anuale de implementare prin furnizarea de informatii relevante cu privire la implementarea masurilor din POS
 • Furnizeaza AM datele cu privire la implementarea masurilor POS la nivel regional in vederea elaborarii rapoartelor de evaluare intermediara
 • Monitorizeaza activitatea unitatilor de implementare ale proiectelor, asista beneficiarii in conformarea cu politicile CE;
 • Evalueaza si aproba rapoartele periodice ale beneficiarilor referitor la stadiul implementarii proiectelor;
 • Verificari "on-the-spot" (Art.4 a Regulamentului CE nr.438/2001), cu privire la realitatea cheltuielilor cerute a fi rambursate de catre beneficiarii finali si conformarea acestora cu politicile comunitare;
 • Certifica la nivelul proiectelor regionale, eligibilitatea si corectitudinea cheltuielilor efectuate de beneficiarii finali ;
 • Valideaza cererile de plata ale beneficiarilor finali la nivel regional
 • Elaboreaza un sistem contabil separat si un cod de contabilitate adecvat pentru operatiunile finantate prin fonduri comunitare;
 • Inainteaza cererile de plata de la beneficiarii finali la catre AM;
 • Efectueaza verificarile la fata locului privind sistemele de control financiar ex-ante;
 • Identifica corectiile financiare si returnarea sumele necheltuite in derularea proiectelor regionale si informeaza corespunzator AM a POS - Mediu
     Având în vedere faptul că vorbim de o perioadă limitată în timp, 2007-2013 şi de o sumă finită de bani, este necesară concentrarea potențialilor beneficiari pe elaborarea de studii de fezabilitate şi proiecte încă din anul acesta.

A.P.M. Mureș
Târgu Mureș    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș