Procedura de dezbatere publică           

1. Scopul dezbaterii publice

Dezbaterea publică are drept scop:
 • obținerea unor informații suplimentare privind impactul activității asupra populației din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;
 • sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislația privind protecția mediului;
 • obținerea unor date nedeclarate privind activitatea desfășurată cu impact asupra mediului;
 • înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătățirea proiectului sau a activității, cu efecte favorabile asupra mediului, și la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecția mediului privind reglementarea.
2. Metode de dezbatere publică

Dezbaterea publică poate include dar nu se limitează la următoarele:
 • afișajul în zona obiectivului și la sediul administrației publice locale;
 • publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populație;
 • prezentarea prin posturile de radio și televiziune;
 • comunicări scrise, transmise persoanelor și asociațiilor interesate;
 • organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populației și factorilor interesați din zonă.
Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorității teritoriale pentru protecția mediului se va afișa o prezentare rezumativă a acțiunii propuse dezbaterii publice. Dacă unele informații din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidențialității, acestea nu se pun la dispoziția dezbaterii publice.

3. Conținutul minim al informațiilor

 • Datele de identificare a unității care a solicitat actul de reglementare (denumirea unității, adresa, fax, telefon etc.).
 • Denumirea activității
 • Amplasarea obiectivului și adresa.
 • Scopul acțiunii propuse.
 • Prezentarea succintă a activității.
 • Informații generale asupra măsurilor de protecție a mediului și despre eventualul impact asupra factorilor de mediu.
 • Adresa, telefonul și faxul autorității pentru protecția mediului, la care se pot obține informații suplimentare și la care se depun în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, contestații, sugestii legate de proiect sau de activitate.
 • Data limită până la care se primesc propuneri și contestații.
ATPM nu este obligată să ia în considerare propuneri și contestații care intervin după acest termen.

În situația în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectați de proiect sau de activitate, se vor specifica, în anunț, data, ora și locul întâlnirii. Toate discuțiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris și vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente. Conținutul anunțului și al fișei de informații suplimentare va fi stabilit împreună cu solicitantul actului de reglementare, care și-l va însuși sub semnătură.

4. Criterii în luarea deciziei

Principalele criterii, în ordinea importanței, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:
 • riscul pentru viața populației din zonă;
 • posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populației;
 • încadrarea în concentrațiile maxim admise de poluanți evacuați în mediu;
 • îmbunătățirea calității factorilor de mediu;
 • asigurarea condițiilor de funcționare în siguranță;
 • rezolvarea unor probleme de ordin social;
 • utilitatea publică;
 • valorificarea rațională și eficientă a resurselor și a deșeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;
 • realizarea unor obiective ale planurilor și programelor speciale aprobate.
Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate și altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.

Pentru situații cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă și consultarea prealabilă în scris a autorităților implicate din cadrul administrației publice.

5. Precizări procedurale

Înainte de a se trece la desfășurarea propriu-zisă a acțiunii de dezbatere publică, autoritatea teritorială pentru protecția mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acțiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunțului, publicitatea anunțului, colectarea și analiza contestațiilor și propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea și a altor autorități, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei și comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activității. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acțiunii, autoritatea teritorială pentru protecția mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.

În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestații sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.

Toate documentele legate de dezbaterea publică a unui proiect sau a unei activități vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestații asupra deciziei luate de autoritatea teritorială pentru protecția mediului.

Acțiunea de mediatizare este în coordonarea autorității teritoriale de mediu și constituie obligația titularului de proiect sau de activitate din punct de vedere al organizării și al costurilor aferente.
    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș