AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Agentia pentru Protectia Mediului Mures este reprezentantul în teritoriu al Ministerului Mediului si Padurilor

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES
 • elibereaza acorduri, avize si autorizatii de mediu agentilor economici
 • urmareste modul de administrare a ariilor protejate
 • monitorizeaza calitatea factorilor de mediu
 • urmareste modul de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase
 • urmareste implementarea legislatiei în domeniul protectiei mediului de catre agentii economici ori de catre administratiile publice locale
 • colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si mass-media în vederea informarii si educarii publicului în spiritul respectului fata de mediul înconjurator
 • supravegheaza modul în care sunt respectate dispozitiile legale în vigoare cu privire la autorizarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului
 • supravegheaza realizarea masurilor stabilite prin programele de conformare la obiectivele economice în vederea încadrarii emisiilor de poluanti în normativele nationale
OBIECTIVELE AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES
 • implementarea acquis-ului comunitar de mediu transpus în legislatia româna
 • realizarea Planului Judetean de Actiune pentru Protectia Mediului în colaborare cu Prefectura judetului Mures, Consiliul Judetean si Consiliile Locale
 • sprijinirea administratiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protectia mediului
 • impulsionarea realizarii unor rampe ecologice pentru depozitarea deseurilor menajere la nivelul judetelor
 • sustinerea implementarii unor proiecte care vizeaza reconstructia ecologica si protectia biodiversitatii
SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARII
În cadrul Servicului Autorizare si Controlul Conformarii functioneaza Compartimentul Autorizare si Compartimentul Controlul Conformarii
 • Activitatea de baza a serviciului este de impunere a legislatiei de mediu prin procedura de reglementare a activitatilor sociale si economice cu impact asupra factorilor de mediu. Serviciul are competenta de emitere a Acordurilor de mediu, Acordurilor integrate de mediu, Autorizatiilor de mediu, Autorizatiilor integrate de mediu, Avizelor pentru planuri si programe si Avizelor de privatizare
 • Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii ofera servicii de consultanta tehnica în domeniul reglementarii obiectivelor cu impact asupra mediului. Pentru informatii suplimentare privind procedura de emitere a acestor acte de reglementare contactati: [email protected]
 • Verificare, împreuna cu Garda Nationala de Mediu, conformarea activitatilor cu impact asupra mediului la prevederile actuale de reglementare emise de Agentia pentru Protectia Mediului Mures
SERVICIUL IMPLEMENTARE POLITICI DE MEDIU
Serviciul Implementare Politici de Mediu este compus din Compartimentul Protectia Naturii, a Solului si Subsolului, Compartimentul Gestiunea Deseurilor si a Chimicalelor si Compartimentul Calitatea Aerului si Legislatie Orizontala.
 1. Compartimentul Calitatea Aerului si Legislatie Orizontala are urmatoarele obiective:
  • elibereaza autorizatiile privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru instalatiile non-IPPC din judet
  • verifica modul de aplicare a Planului National de Alocare la nivel local
  • colecteaza datele pentru realizarea Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera (INEGES)
  • urmareste respectarea conformitatii instalatiilor COV cu prevederile Directivei 94/63/CE din judetul Mures ( date de activitate, stadiul dotarii cu URV, cantitatea de benzina tranzitata, emisii COV, stadiul reglementarilor d.p.v. al protectiei mediului, stadiul conformarii la directiva)
  • realizeaza Inventarul emisiilor anuale de COV rezultate din activitatile de depozitare a benzinei, incarcare/descarcare a benzinei la terminale si activitatile de incarcare a benzinei la statiile de benzina
  • introduce in Baza de date SEA datele cu privire la planurile si programele pentru care ARPM Sibiu a delegat responsabilitatea parcurgerii unor etape din procedura, depuse la sediul APM Mures
  • realizeaza raportari lunare, trimestriale, anuale si la cerere privind baza de date EIA si SEA pentru judetul Mures

 2. Compartimentul Gestiunea Deseurilor si Chimicale
  Având în vedere problematica complexa a gestiunii deseurilor in cadrul A.P.M. Mures functioneaza Compartimentul Gestiunea Deseurilor si Chimicale. Acest compartiment are în vedere urmatoarele obiective:
  • implementarea la nivel de judet a tuturor legilor privitoare la gestiunea deseurilor
  • elaborarea, reactualizarea, revizuirea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor
  • stabilirea de proiecte prioritare la nivel de judet in domeniul gestiunii deseurilor pe baza criteriilor stabilite de M.M.P.
  • colaborarea cu autoritatile publice locale la implementarea P.J.G.D. si a politicii de mediu în judet
  • promovarea si mediatizarea programelor de constientizare a populatiei în privinta actiunilor de colectare selectiva a deseurilor reciclabile (hârtie, sticla, deseuri feroase, PET si materiale plastice, textile) si de educare în domeniul gestiunii deseurilor

 3. Compartiment Protectia Naturii, a Solului si Subsolului
  Pe linie de Protectia Naturii a Solului si Subsolului, se preocupa permanent de pastrarea valorilor naturale din judetul Mures, asigurând mentinerea diversitatii biologice prin conservarea si extinderea retelei ecologice a ariilor protejate.
  • Identifica si analizeaza distributia si starea speciilor de plante si animale din flora si fauna salbatica precum si habitatele terestre sau acvatice, zonele naturale neafectate sau slab afectate antropic si initiaza propuneri si / sau aplica masuri pentru mentinerea sau restabilirea populatiilor speciilor si/sau habitatelor într-o stare favorabila
  • Identifica zonele care contin habitate naturale si specii salbatice de flora si fauna de interes european si contribuie activ la dezvoltarea retelei europene Natura 2000, face propuneri si colaboreaza cu factori stiintifici interesati pentru instituirea regimului de noi arii protejate
  • Organizeaza si executa controlul ecologic cu privire la modul în care se respecta si aplica reglementarile în vigoare referitoare la regimul ariilor naturale protejate si a altor bunuri ale patrimoniului natural
  • Autorizeaza, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate, recoltarea in scopul comercializarii si comercializarea plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, potrivit prevederilor legale si competentelor stabilite de minister
  • Colaboreaza cu autoritatile teritoriale pentru agricultura si silvicultura, cu prefecturile si primariile pentru identificarea terenurilor inapte pentru alte folosinte si împadurirea lor, precum si pentru realizarea perdelelor de protectie
  • Elaboreaza studii de sinteza, rapoarte si situatii privind starea mediului sub aspectul conservarii naturii, a florei si faunei salbatice, habitatelor naturale si ariilor naturale protejate de pe teritoriul judetului
  • Identifica zonele terestre si acvatice deteriorate, face propuneri pentru reconstructia lor ecologica, avizeaza proiectele de reconstructie ecologica
  • Analizeaza si avizeaza sub aspectul conservarii habitatelor naturale si a diversitatii biologice studiile prezentate pentru autorizarea activitatilor economice si sociale, pe teritoriul judetului, avizeaza actele de autorizare care se emit de agentie la solicitarea persoanelor fizice si juridice pentru activitati cu impact asupra mediului
  • Colaboreaza cu ONG de profil in vederea conservarii si protejarii patrimoniului natural
  • Elaboreaza si / sau participa la realizarea unor proiecte privind conservarea naturii si ariile naturale protejate, inclusiv în cadrul unor programe finantate din surse externe
SERVICIUL MONITORING, BAZE DE DATE SI RAPOARTE
Serviciul Monitoring, Baze de Date si Rapoarte are în componenta Laboratorul si Compartimentul Baze de Date si Rapoarte.
 1. Laborator, Baze de Date si Rapoarte
  • activitatea de urmarire în timp a starii factorilor de mediu prin analize de laborator
  • activitatea de culegere a datelor referitoare la starea factorilor de mediu provenite din activitatea proprie precum si de la alte unitati
  • activitatea de caracterizare a calitatii mediului, in baza datelor si informatiilor acumulate, evolutia în timp, tendinte de evolutie
  • realizeaza periodic rapoarte, lucrari, sinteze, privind calitatea mediului, in scopul adoptarii deciziilor optime pentru protejarea mediului înconjurator

 2. COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE, COMUNICARE PROGRAME, PROIECTE
  Deoarece populatia are dreptul la un mediu sanatos, cetateanul trebuie sa fie informat si educat despre modul în care poate ajuta la mentinerea acestuia.

  Pentru a reusi acest lucru, în cadrul A.P.M. Mures functioneaza Compartimentul Relatii Publice, Comunicare Programe, Proiecte, ce are în vedere urmatoarele obiective:

  • îndeplineste rolul de persoana de contact în cadrul A.P.M. în relatia cu ceilalti si cu societatea civila
  • desemneaza si gestioneaza sistemele pentru introducerea, prelucrarea si diseminarea informatiilor provenite de la celelalte compartimente catre autoritatile sau institutiile publice si catre public
  • întocmeste buletine informative, elaboreaza, gestioneaza, actualizeaza pagina de Internet si sistemul de posta electronica, publica materiale informative, coopereaza cu mass-media
  • înregistreaza si tine evidenta cererilor de furnizare a informatiilor privind mediul
  • formuleaza recomandarile si participa la elaborarea si punerea în aplicare a politicilor si strategiilor locale pentru mediu si dezvoltare durabila conform Agendei 21
  • îndeplineste la nivel local atributiile si raspunderile autoritatii centrale pentru protectia mediului privind identificrea, promovarea si implementarea proiectelor prioritare Planului national de actiuni pentru protectia mediului
  • coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru identificarea potentialelor propuneri de proiecte în vederea realizarii lor în cadrul programului ISPA-mediu
  • participa la monitorizarea desfasurarii proiectelor si rapoartelor întocmite, inclusiv prin identificarea problemelor privind implementarea proiectelor si managementulul financiar al acestora
  • participa la procesul de monitorizare pe termen lung al proiectelor pentru determinarea impactului asupra mediului    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș