Principalele surse de poluare în județul MUREȘ           

Puncte fierbinți sub aspectul poluării atmosferice
  1. S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș
    Activitatea Combinatului de Îngrășăminte Chimice are impact semnificativ asupra atmosferei prin emisiile de amoniac, oxizi de azot și pulberi. Rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți în atmosferă efectuate evidențiază depășirea valorilor admise. În zona de impact a activității Combinatului de Îngrășăminte Chimice, conform prevederilor legislației în vigoare și a autorizației de mediu titularul efectuează determinări ale imisiilor de amoniac în atmosferă, în puncte fixe de automonitorizare. Punctele de prelevare a probelor sunt amplasate în cartier Mureșeni și localitatea Cristești. Se monitorizează poluanții amoniac și oxizi de azot. În primele opt luni ale anului 2003 procentul de depășiri a valorii admise pentru concentrația medie zilnică la amoniac a fost de 6% în punctul de monitorizare cartier Mureșeni și de 2,38% în localitatea Cristești. La punctele de monitorizare a calității aerului deținute de Agenția de Protecția Mediului nu s-au înregistrat depășiri ale valorii admise pentru concentrația medie zilnică la amoniac. (Punctele de monitorizare sunt amplasate la Direcția Apelor Mureș, Agenția de Protecția Mediului și SC FORAJ SONDE SA Str. Aradului).
  2. S.C. CARBID FOX S.A. Târnăveni - Fabricarea carbidului
    S.C. CARBID FOX S.A. Târnăveni platforma de fabricare a carbidului este reglementată prin Autorizația de mediu cu Program de conformare nr. 486 din 2.06.2003. Amplasamentul prezintă impact asupra atmosferei prin emisiile de particule peste pragurile de intervenție
  3. TRAFIC RUTIER
    Principalele aspecte generate de traficul urban sunt următoarele: Poluarea aerului atmosferic cu particule, pulberi sedimentabile, NOx, SOx, hidrocarburi, plumb. Poluarea atmosferei este cuantificată prin măsurători sistematice efectuate de I.P.M. Mureș și D.S.P. Mureș și confirmă că traficul rutier contribuie în mod semnificativ la creșterea concentrațiilor de poluanți în aerul atmosferic al aglomerărilor urbane. Traficul greu generează valori ridicate ale zgomotului stradal și vibrațiilor în municipiile Târgu Mureș, Reghin Sighișoara. Deși nu au fost făcute măsurători ale concentrației O3 în zonele rezidențiale traversate de traficul intens, se poate aprecia că acesta are valori semnificative în perioadele când se înregistrează valori ridicate ale traficului rutier, ținând cont de starea tehnică precară a unor mijloace de transport, de la care emisiile de NOx, hidrocarburi (radicali liberi) este ridicată.
Puncte fierbinți sub aspectul poluării apelor
În anul 2002 numai două surse de poluare din județul Mureș s-au situat în categoria surselor cu risc sever, S.C. BICAPA S.A. Târnăveni și S.C. AGROFLIP S.A. Bonțida, punct de lucru Gornești.

a.) În cazul primei surse, S.C. BICAPA S.A. Târnăveni, deși este oprită producția de trei ani, punctajul mare, deci implicit riscul ridicat, s-a datorat batalelor, care în continuare poluează puternic apa. S.C. BICAPA S.A. Târnăveni nu deține Autorizație de mediu. Pentru acest amplasament au fost elaborate Bilanțurile de mediu nivel I și II și Studiul de evaluare a riscului. Aceste studii au fost finalizate și predate spre analiză la 25.05.2001. Societatea nu are capabilitatea financiară necesară susținerii unui Program de Conformare ca parte a Autorizației de mediu. Ca urmare nu este posibilă autorizarea din punct de vedere al protecției mediului. În cursul lunilor decembrie 1999 - ianuarie 2000, ca urmare a ineficienței activității economice a S.C. BICAPA S.A., s-a dispus de către FPS închiderea societății. Poluarea mediului acvatic cu crom hexavalent și trivalent este determinată de exfiltrațiile din batalele de reziduuri și poluarea istorică, difuză datorată spălării amplasamentului poluat anterior de către apele pluviale. Batalele de reziduuri prezintă situații de risc pentru factorii de mediu din zonă. Situațiile de risc care pot afecta siguranța acestor batale, cu afectarea factorilor de mediu sunt: acumularea unor volume importante de apă în batale, deversarea coronamentelor digurilor, alunecarea taluzelor, exfiltrații din interiorul batalelor prin diguri și radierul acestora.

b.) În cazul S.C. AGROFLIP S.A. punctajul ridicat s-a datorat calității foarte proaste a apelor uzate evacuate atât din punct de vedere fizico - chimic cât și bacteriologic, a faptului că orice intervenție la întreținerea stației de epurare produce poluare pe râul Mureș și că prin poluarea produsă este afectată cea mai mare priză de apă din județ. S.C. AGROFLIP BONȚIDA S.A. - Complexul zootehnic Gornești cu activitate de creștere intensivă a porcinelor cu o capacitate de 16 000 capete. Unitatea reprezintă o importantă sursă de poluare a râului Mureș, fiind amplasată în amonte de captarea Uzinei de apă potabilă, ce deservește municipiul Târgu Mureș. Studiul de evaluare a riscului, elaborat pentru Complexul zootehnic Gornești evaluează aportul acestui amplasament la poluarea r. Mureș în perioada 1997-2001 astfel: 7,3% CBO5, 4,87% CCOMn, 12,6% amoniu, 5,23% azotați, 13% azot mineral. Activitatea amplasamentului este reglementată prin Autorizația de Gospodărirea Apelor cu Program Etapizat nr. 5 din 2000 completată prin actul adițional din data de 17.05.2002 ca urmare a apariției HGR 188/2002. Amplasamentul nu este reglementat prin Autorizație de mediu, procedura de reglementare este în faza de evaluare a Proiectului de program de conformare de către titularul activității.

În anul 2002 S.C. AZOMUREȘ S.A. și R.A. AQUASERV ca punctaj în evaluarea riscului s-au situat aproape de limita dintre domeniile cu risc sever și risc mediu, situație generată de condițiile concrete din acel an. Aceste surse reprezintă pentru zona aval Târgu Mureș un risc ridicat, ele modifică ca urmare a impactului, categoria de calitate a râului Mureș și afectează două folosințe de apă (Cipău și Luduș), de asemenea din cauza lor acest tronson devine sensibil din punct de vedere al eutrofizării (nutrienți).

c.) S.C AZOMUREȘ S.A. - Combinatul de Îngrășăminte Chimice este amplasat pe malul stâng al Mureșului, la hm 178, aval de municipiul Târgu Mureș. Produsele finite ale unității sunt: îngrășăminte chimice simple și complexe, uree, azotat de amoniu, melamină, azot. Activitatea platformei de îngrășăminte chimice a S.C. AZOMUREȘ S.A. este reglementată prin Autorizația de gospodărirea apelor cu Program Etapizat nr. 667 din 4.02.2003 și prin Autorizația de mediu cu Program de Conformare nr. 195 din 17.03.2003. Amplasamentul a mai avut o Autorizație de mediu cu Program de Conformare, nr. 419/5.07.2002 care a fost revizuită ca urmare a lucrărilor de investiții realizate de titular și a modificărilor intervenite în legislația de mediu națională. Principalii indicatori de impurificare ce produc o poluare semnificativă a apei râului Mureș sunt: ionul amoniu, azotații, azotiții. Aportul la poluarea r. Mureș este determinat de evacuarea directă a apelor uzate cu efluentul final al bazinului de retenție precum și de aportul iazului batal. Combinatul de Îngrășăminte Chimice determină o creștere a concentrației poluanților în r. Mureș în medie, cu aproximativ 1,5 - 1,7 mg/l amoniu, 9,99 mg/l azotat, 1,14 mg/l uree. Depășirile frecvente ale CMA în apa râului Mureș și potențialul ridicat de poluare a apei, generat de platforma de îngrășăminte chimice creează probleme calitative folosințelor de apă din aval, în mod special uzinelor de apă potabilă Cipău și Luduș.

d.) Stația de epurare a municipiului Târgu Mureș administrată de R.A. AQUASERV
Stația de epurare actuală a fost construită în anii 70 pentru o capacitate hidraulică de 1.200 l/s și o capacitate organică de 518.000 p.e. (CBO5 300mg/l). Emisarul apelor uzate este tot râul Mureș, după ce aceste ape sunt tratate în stația de epurare mecano - biologică situată pe malul stâng al râului, aval comuna Cristești. Efluentul evacuat în r. Mureș prezintă depășiri ale CMA pentru indicatorii: amoniu și fosfor. Această depășire este justificată datorită lipsei de tehnologie adecvată la stația de epurare (treapta terțiară). În programul de dezvoltare a sistemului hidroedilitar Târgu Mureș este prevăzută și modernizarea și completarea stației de epurare a apelor uzate. Investiția va fi finanțată din surse proprii și surse din programul de asistență financiară I.S.P.A.

e.) Stația de epurare a municipiului Sighișoara administrată de S.C. A.T.T. S.A. Sighișoara
Capacitatea Stației de tratare a apei potabile este de 360 l/s, iar rețelele de distribuție acoperă cca. 95% din totalul folosințelor de apă. Stația de epurare a fost dimensionată tehnologic pentru reducerea încărcării cu M.T.S și CBO5, astfel încât parametrii efluentului evacuat în r. Târnava Mare să se încadreze în limitele aprobate prin DCS 414/1979. În prezent stația de epurare a apelor menajere orășenești Sighișoara nu mai corespunde cerințelor legislației în vigoare privind protecția calității apelor. Efluentul stației se caracterizează prin concentrații peste pragul de intervenție la indicatorii materii totale în suspensie, substanțe organice, compușii azotului și fosforului. În aval de mun. Sighișoara din r. Târnava Mare se prelevează apă pentru producerea apei potabile la Stațiile de tratare Dumbrăveni și Mediaș. Nămolul rezultat are un conținut ridicat de metale grele, a căror concentrații depășesc pragurile de intervenție chiar și pentru folosințe mai puțin sensibile. Depozitarea actuală a acestui nămol în brațul mort al Târnavei Mari va trebui sistată, S.C. A.T.T. S.A. urmând a-și amenaja un depozit corespunzător. Amplasamentul este în curs de reglementare, procedura fiind în faza de elaborare a Programului de Conformare în baza Bilanțurilor de mediu nivel I și II.

f.) Stația de epurare ape uzate a mun. Reghin administrată de RAGCL Reghin
RAGCL Reghin a solicitat emiterea Autorizației de mediu pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă, canalizare și Stație de epurare în anul 2001. Efluentul stației se caracterizează prin concentrații peste pragul de intervenție la indicatorii materii totale în suspensie, substanțe organice, compușii azotului și fosforului. Nămolul rezultat din stația de epurare, după trecerea printr-o stație de deshidratare este transportat la platformele de uscare a nămolului (15 buc St=150 000) care sunt prevăzute cu drenuri de captare a apelor. Nămolul are un conținut ridicat de metale grele, a căror concentrații depășesc pragurile de intervenție chiar și pentru folosințe mai puțin sensibile. Depozitarea actuală a acestui nămol la depozitul de deșeuri a municipiului Reghin va trebui sistată, RAGCL Reghin urmând a-și amenaja un depozit corespunzător. Activitatea amplasamentului este reglementată prin Autorizația de Gospodărirea Apelor nr. 5/14.06.2001 cu Program Etapizat, completată prin actul adițional din 17.05.2002 ca urmare a apariției HGR 188/2002. Amplasamentul este în curs de reglementare, procedura fiind în faza de elaborare a Programului de Conformare în baza Bilanțurilor de mediu nivel I și II.

g.) Stația de epurare a orașului Sovata
Stație de epurare ape uzate orășenești cu treaptă mecanică și capacitate de 44 l/s, tehnologia de tratare a apelor uzate este insuficientă. Lipsa treptei biologice de tratare, lipsa treptei terțiare pentru eliminarea fosforului și a azotului, capacitatea insuficientă a stației de tratare față de capacitatea de producere a apei potabile, gradul avansat de uzură a echipamentelor stației sunt principalele deficiențe. Efluentul stației se caracterizează prin concentrații peste pragul de intervenție la indicatorii materii totale în suspensie, substanțe organice, compușii azotului și fosforului.

h.) S.C. ZAHĂRUL LUDUȘ S.A.
S.C. Zahărul Luduș S.A., administrează Stația de epurare a apelor uzate orășenești Luduș care epurează și apele uzate tehnologice rezultate din procesul propriu de producție. Efluentul stației se caracterizează prin concentrații peste pragul de intervenție la indicatorii materii totale în suspensie, substanțe organice, compușii azotului și fosforului.

i.) Stația de epurare a municipiului Târnăveni
Stația de epurare a municipiului Târnăveni are o capacitate Quzhmax = 422 l/s. Stația tratează un amestec de ape uzate menajere, ape industriale uzate, ape pluviale și ape de infiltrație. În componența stației se află o linie de tratare a apelor uzate și o linie de tratare a nămolului. Efluentul stației se caracterizează prin concentrații peste pragul de intervenție la indicatorii materii totale în suspensie, substanțe organice, compușii azotului și fosforului. Nămolul se caracterizează prin concentrații ridicate ale indicatorilor bacteriologici (coliformi totali, coliformi fecali, germeni totali). Amplasamentul este în curs de reglementare, procedura fiind în faza de elaborare Programului de Conformare în baza Bilanțurilor de mediu nivel I și II.

j.) Depozitul de deșeuri menajere al municipiului Târgu Mureș
Depozitul de deșeuri menajere a municipiului Târgu Mureș, a fost înființat în 1984 și este amplasat pe un teren situat în intravilanul comunei Cristești. Față de suprafața inițială, estimată la 10,3 ha cu înălțime de depozitare de cca. 5 m s-a ocupat o suprafață de 8,5 ha cu înălțimea actuală a deponiei de 10 m. Depozitul este impermeabilizat cu argilă. Cantitățile de poluanți evacuați în emisar, pr. Cocoș care debușează în r. Mureș sunt: 83,3 kg/zi CBO5, 788 kg/zi reziduu fix, 25,5 kg/zi materii totale în suspensie, 3 kg/zi substanțe extractibile, 1,7 kg/zi fier, 134,2 kg/zi amoniu. Amplasamentul este în curs de reglementare a închiderii, în baza Bilanțului de mediu nivel II elaborat prin grija titularului.

Puncte fierbinți sub aspectul deteriorării solurilor
Starea de calitate a solurilor este urmărită de laboratoarele specializate ale M.A.A.P. (laboratoare OSPA). Solurile degradate ca urmare a depozitărilor neorganizate de deșeuri la nivelul județului Mureș, sunt în suprafață de cca. 20 ha. O suprafață de aproximativ 6 ha situată amonte de batalul de reziduuri tehnologice nr. 3 de pe platforma S.C. BICAPA S.A. Târnăveni este afectată de exfiltrațiile produse în perioada 1992-1994 din acest batal (Cr6+). Terenurile afectate de eroziunea de suprafață sunt în suprafață de 60000 ha. Alunecări de teren cca. 30 ha sunt prezente în zona Șardul Nirajului în bazinul pârâului Niraj și în zona aval Bălăușeri în bazinul râului Tîrnava Mică. Restrângerea utilizării îngrășămintelor chimice și a pesticidelor din grupa I și II-a de toxicitate pentru fertilizare respectiv combaterea bolilor și a dăunătorilor a redus impactul acestor substanțe asupra solului. Carierele de suprafață pentru extragerea de nisip și balast ocupă în total 32 ha; sunt amplasate în terenuri slab productive. Lucrările de redare în producția agricolă vegetală a acestor amplasamente sunt executate în întârziere.    © 2003 - 2007 - Copyright | Agenția pentru Protecția Mediului Mureș